logo

Tag : زیر سامانه رد یابی ،تله متری و فرمان (TCC)

28 ژانویه 2015

نگاهی بر ماهواره های مخابراتی

مقدمه ماهواره مخابراتی (که به طور مختصر ،کام ست خوانده می‌شود ،قمر مصنوعی است که با هدف دریافت ،تقویت و ارسال مجدد طیف رادیویی از محدوده امواج الکترومغناطیس به فضا فرستاده می شود.